Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų referatai

Įmonių aprašymų referatai (276 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės pristatymas: AB "Plasta"

  Įvadas. AB "Plasta" eksportas. Įmonės tikslai, uždaviniai ir veiklos kryptys. AB "Plasta" gaminiai ir jų ženklinimas. Nauji gaminiai. PEX – b vamzdžiai. Medelių transportavimo maišai. Durpių maišai. Šiukšlių maišai. Dėžės. Statinės. Plėvelės šiltnamiams ir kitiems darbams. Antrinių žaliavų perdirbimas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-01-10
 • Įmonės produkcijos analizė: AB "Mažeikių nafta"

  Mažeikiai - stambus naftos perdirbimo centras Lietuvoje ir Pabaltyje. AB "Mažeikių nafta" - šiuolaikinė, besivystanti įmonė. Nuo žaliavos iki prekinių naftos produktų. Naftos ir jos produktų sandėliavimas ir transportavimas. Valymo įrenginiai. Atmosferos apsauga. Naftos paruošimas perdirbimui. Fiziniai naftos perdirbimo būdai. Vakuuminė mazuto distiliacija. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Katalizinis krekingas. Benzino katalizinis riformingas. Visbrekingas. Šildymo aparatai. Kokybės kontrolės metodai. Sieros kiekio nustatymas benzine ir dyzeliniame kure. Sieros kiekio nustatymas naudojant rentgenogramos spektroskopiją. Frakcinės sudėties nustatymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(25 puslapiai)
  2005-06-08
 • Įmonės produktų analizė: AB "Vilniaus Vingis"

  Firmos istorija ir specializacija. Produktai. Kreipiamosios sistemos. Kreipiamųjų sistemų tipai. Pakopiniai eilučių transformatoriai. Transformatorių parametrai. Firmos naujienos, perspektyvos ir naujausi gaminiai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-03
 • Įmonės steigimas: jaunimo nakvynės namai UAB "Žilvytis"

  Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos apibūdinimas. UAB "Žilvytis" steigimo organizavimas. Steigimo etapai. Uždaros akcinės bendrovės "Žilvytis". Steigimo sutartis. UAB steigimo organizavimo schema. Steigimo dokumentai. Steigiamojo susirinkimo. Protokolas. Steigėjų – akcininkų registravimo sąrašas. Bendrovės valdymas. Valdymo tipas. Vadovo darbo stilius. Korespondencijos tvarkymas. Dokumentų apyvarta įmonėje. Darbo su siunčiamaisiais dokumentais schema. Darbas su gauta korespondencija. Gautos korespondencijos tvarkymo schema. Įmonės įvaizdis. Personalas. Darbuotojų atestavimas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo atestavimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Paieška ir atranka. Įdarbinimas. Darbo vieta. Darbo vietos apibūdinimas. Administratoriaus pereiginiai nuostatai. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo saugos reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėse ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas. Darbo sąlygas. Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą. Darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui (gelbėjimo, medicinos tarnybų iškvietimo tvarka, jų telefono numeriai, telefonų išdėstymo vietos). Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje (saugos tarnybos, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų atstovai. Medicininis aptarnavimas ir pan.). Evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų. Išdėstymo vietos darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje susiję klausimai.
  Įmonių aprašymai, referatas(50 puslapių)
  2009-05-19
 • Įmonės strategijos kūrimas: sporto klubas "LaVitta"

  Vadybos praktinis darbas. Įmonės aprašymas (sporto klubas), Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai, Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus, Įmonės turto aprašymas, Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas, Įmonės struktūra, Įmonės reklaminis šūkis, Įmonės strateginė analizė, Strategijos alternatyvos, Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2005-05-02
 • Įmonės strateginis planas 2007-2009 metams: IĮ "Pakeleivis"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Strateginio plano rengimo metodika. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Bendrosios (korporacinės) plėtros ir vystymo strategijos parinkimo metodika. Produktų ar jų grupių vystymosi strategijų parinkimo metodika. Funkcinių strategijų parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodika. Organizacijos misijos ir vizijos formulavimo metodika. IĮ "Pakeleivis" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2007-2009 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. Analizės išvados ir siūlymai. IĮ "Pakeleivis" bendrosios (korporacinės) strategijos numatymas. IĮ "Pakeleivis" verslo vienetų strategijų numatymas. IĮ "Pakeleivis" funkcinių strategijų numatymas. IĮ "Pakeleivis" strateginių tikslų suformulavimas. IĮ "Pakeleivis" vizijos ir misijos suformulavimas. Plėtros ir vystymo priemonių 2007 – 2009 metais apibendrinimas. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2007-04-25
 • Įmonės strateginis planas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės plėtros ir vystymosi kryptys 2005-2010 m. Įmonės strateginio valdymo ir planavimo įvertinimas. Šakos požymiai. Konkurencija. Išskirtinės kompetencijos. Verslo vieta. Įmonės misija, strateginė orientacija ir tikslai. Produktas. Finansai. Marketingas, pardavimų apimtys. Išorinės aplinkos analizė. SWOT analizė. Strategijos pasirinkimas, numatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-23
 • Įmonės strateginis planas: UAB "Švyturys-Utenos alus"

  Įvadas. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų pasirinkimo metodika. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. UAB "Švyturys-Utenos alus" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2005-2010 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. SWOT analizės išvados ir siūlymai. UAB "Švyturys-Utenos alus" bendrosios vystymo strategijos numatymas. UAB "Švyturys-Utenos alus" verslo vienetų (produktų) strategijų numatymas. UAB "Švyturys-Utenos alus" strateginiai tikslai. UAB "Švyturys-Utenos alus" vizija ir misija.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-11-16
 • Įmonės strateginis valdymas: AB bankas "Snoras"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Išorinės aplinkos analizė. Šakos (rinkos), kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. Esminės banko galimybės. Einamoji sąskaita. Bankomatai. Banko garantija. Vykstant į užsienį. Finansų makleris. "Snoro lizingas". Terminuoti indėliai. Paskolos. Kredito kortelės. Pavojai. Naujų konkurentų pavojus. Paskolų mažėjimas. Atidėjinės paskolos. Mažėjančios rinkos palūkanų normos. Išlaidos. Užsienio bankų konkurencija. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Politiniai teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidinė įmonės analizė. Firmos apibūdinimas. Pagrindiniai banko tikslai. Pagrindiniai banko veiklos principai. AB bankas "Snoras" organizacinė struktūra. Einamieji veiklos rezultatai. Banko strategijos. Pasyvų valdymo strategija. Fondų valdymo strategija. Banko "Snoras" strategijos. Mažmeninė bankininkystė. Korporacinė bankininkystė. Investicinė bankininkystė ir korporaciniai finansai. Problemos, su kuriomis susiduria AB "Snoras". Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės. Galimybės. Problemų sprendimo būdai. Rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-11-07
 • Įmonės strateginis veiklos planas: AB "Audimas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Aplinkos ir išteklių analizė. Išorės aplinka. Vidaus veiksniai. SSGG analizė. Misija, vizija. AB "Audimas" strateginiai tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Įmonės struktūra bei darbuotojų vaidmuo organizacijoje

  Įvadas. Organizacijos struktūros tipai. Linijinės ir funkcinės organizacinių valdymo struktūrų. Išsamus nagrinėjimas. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros projektavimas. Darbuotojų skyriaus organizavimas. Darbuotojų skyriaus vieta ir vaidmuo organizacijose. Darbuotojų valdymo organizavimas mažoje įmonėje. Darbuotojų valdymo organizavimas. Vidutinėje ir didelėje įmonėje. Darbų analizė. Darbų analizės būtinumas ir vykdymo tvarka. UAB "Malonės" valdymo organizacinė struktūra, jos analizavimas. UAB "Švyturys – Utenos alus" valdymo struktūra, jos analizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2010-01-08
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: AB "Pietų Aukštaitijos dujos" autoservisas

  Bendrieji paslaugų apibrėžimai. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-27
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB "Sara"

  Įmonės teikiamų paslaugų analizė: UAB gyvūnų viešbutis "Sara". Įvadas. UAB "Sara" teikiamos paslaugos. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Sara" paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-09-17
 • Įmonės teikiamų paslaugų analizė: Ukmergės telekomunikacijų tarnyba

  Bendrieji paslaugų apibrėžimai. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis. Procesas.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-09-27
 • Įmonės teikiamų paslaugų gamybos technologijos ir organizavimas: UAB "Šiaulių vandenys"

  Įvadas. Referato tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas. Statusas. Vystymasis. Teikiamų paslaugų nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Konkurentai. Valdymo ir gamybos struktūros. Paslaugos teikimo technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Naudojami įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Paslaugos teikimo proceso technologinė schema. Technologinio proceso ir operacijų aprašymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės vadyba: UAB "Selita"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidinės aplinkos kintamieji. Išorinės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo svarba įmonėje. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Kontrolės svarba. UAB "Selita" praktinė dalis. UAB "Selita" charakteristika. UAB "Selita" aplinkų analizė. UAB "Selita" vidinės aplinkos analizė. Tikslai. Organizacijos struktūra. Technologijos. UAB "Selita" išorinės aplinkos analizė. Klientai. Partneriai. Konkurentai. UAB "Selita" vadybos funkcijų analizė. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Selita" SSGG analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-11-01
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: L. Bartulio IĮ

  Įvadas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės personalo valdymas. Personalo parinkimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Įmonės veiklos organizavimas. Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose. Darbų organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Įmonės vadybinės veiklos analizė: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įvadas. Tikslas. Uždavinys. UAB "Senukų prekybos centras" charakteristika. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonėje taikomi valdymo metodai. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės personalo valdymas. Personalo parinkimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas ir karjeros vystymas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo našumas ir darbo normavimas įmonėje. Įmonės veiklos organizavimas. Aprūpinimo prekėmis organizavimas. Prekių teikimo organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės komercinė veikla. Prekybinė įranga. Prekybos salės baldai. Finansinės apskaitos įranga ir jos sudėtinės dalys. Specialios paskirties parduotuvės įranga. Sandėliavimo įranga. Įmonės parduodamų prekių charakteristika. Įmonės parduodamų prekių rinkos įvertinimas. Įmonės komercinės veiklos rėmimas. Įmonės komercinės veiklos strategija. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-10
 • Įmonės vadybos ypatumai: "Ikonikovo" įmonė

  Įvadas. Vadyba, organizacija. Organizacijų struktūros. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Vartotojai. Tiekėjai. Vyriausybė. Specialiųjų interesų grupės. Žiniasklaida. Finansinės institucijos. Konkurentai. Profesinės sąjungos. SWOT analizė.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-15
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Bikuvos" prekyba

  Organizacijos valdymo analizė. Įmonės charakteristika. Ūkinė veikla. Kokybė. Įmonės valdymas ir struktūra. Darbuotojų motyvacija. Tyrimų metodologija. Darbuotojų apklausos anketa. Anketos turinio sudarymo aspektai. Anketos forma. UAB "Bikuvos" prekyba tyrimo duomenų analizė. UAB "Bikuvos" prekyba SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-13
Puslapyje rodyti po