Šperos.lt > Vadyba > Įmonių aprašymai > Įmonių aprašymų diplominiai darbai
Įmonių aprašymų diplominiai darbai

(20 darbai)

Bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės veiklos įvertinimas ir priemonės jai gerintiSantrauka. Zusammenfassung. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė temos analizė. Tyrimo metodika. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės veiklos įvertinimas. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės charakteristika: bendrieji duomenys, pirkėjai, konkurentai. Bendrieji duomenys. Pirkėjai. Konkurentai. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės asortimentas ir tiekėjai. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės kainų politika. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės pardavimų skatinimas. Bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso ir mokumo rodikliai. Valdymo aktyvumo rodikliai. Finansinių rodiklių Du Ponto analizė. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės cirkuliacijos kaštų analizė. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės veiklos gerinimo kryptys ir priemonės. Išvados. Priedai (3) Skaityti daugiau
Darbo laiko planavimo problemos: UAB "Joniškio vandenys"Įvadas. Darbo laikas. Darbo laiko planavimas. Vadovo darbo organizavimo esmė. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. Vadovo darbo normavimas. Racionalus vadovo darbo laiko planavimas. Darbo laiko planavimo principai. Tikslų nustatymas. Planavimas raštu. Darbo laiko apskaita. Darbo laiko apskaitos vedimas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Dienos planų naudojimas. Prioritetų nustatymas. Veiklos efektyvumo kreivės įvertinimas. Ramybės valandėlė. Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio vandenys". UAB "Joniškio vandenys" charakteristika. UAB "Joniškio vandenys" valdymo schema. UAB "Joniškio vandenys" darbuotojai. Darbo laiko planavimas UAB "Joniškio vandenys". UAB "Joniškio vandenys" teisiniai dokumentai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Darbuotojų įvaizdis ir jo įtaka verslui: UAB "ERGO Lietuva"Įvadas. Įmonės įvaizdžio teorinis aspektas. Darbiniai santykiai įmonėje. Įmonės kultūra, elgsena, profesinė etika. Įmonės identitetas. Įmonės įvaizdį kuria reklama. Įvaizdžio įtaka karjerai. Kokiais atrodome kitiems ir kokie mes esame. Skirtingi žmonės kuria skirtingus įvaizdžius. Sėkmingo įvaizdžio elementai. UAB "ERGO Lietuva" darbuotojų įvaizdis. UAB "ERGO Lietuva" įkūrimas. Įvaizdžio modelis. Apklausos tyrimų metodas. UAB "ERGO Lietuva" darbuotojų įvaizdžio, jo įtakos verslui, karjerai tyrimas. Gautos informacijos analizė, apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis ir grafikais. Skaityti daugiau
Įmonės asortimento politika ir ją lemiantys veiksniai: prekyba automobilių detalėmis Lietuvos-Vokietijos UAB "Hokla"Įvadas. Informacijos šaltiniai nagrinėjantys asortimento sudarymo politiką. Asortimentas ir jo formavimą lemiantys faktoriai ir veiksniai. Asortimento klasifikacija. Asortimento valdymas. PPS metodų naudojimo sritys. Prekių identifikavimas. Asortimento analizė. Lietuvos- Vokietijos UAB "Hokla" veiklos analizė. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Įmonės charakteristika. Pirkėjų analizė. Asortimento ir apyvartos analizė. Asortimento valdymą įtakojantys veiksniai. Lietuvos-Vokietijos UAB "Hokla" konkurentai. Pirkėjų nuomonės analizė. SSGG analizė. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Įmonės ekonominės veiklos įvertinimas: IĮ "Jovaras"Įvadas. Profesinių kompetencijų lentelė, kurias siekiama pademonstruoti baigiamajame darbe. Įmonių ekonominės veiklos įvertinimo teoriniai pagrindai. Verslininkystės raida. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veikla. Verslo ekonominiai principai, rodikliai ir tikslai. Rinka ir jos įtaka įmonės veiklai. IĮ "Jovaras" ekonominės veiklos vertinimas. IĮ "Jovaras" veiklos charakteristika. Įmonės ekonominės veiklos analizės tikslai, uždaviniai ir metodai. Įmonės veiklą apibūdinančių ekonominių rodiklių analizė. Įmonės ekonominės veiklos analizės išvados. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimas ir jo tyrimas: farmacija AB "Sanitas"Summary. Įžanga. Įvaizdis ir jo svarba, formuojant teigiamą nuomonę vartotojų atžvilgiu. Įvaizdis ir jį formuojantys elementai. Firminis įmonės stilius ir jo elementai. Reklamavimas, populiarinimas, ryšių su visuomene palaikymas. Produktas ir jo elementų įvaizdis. AB "Sanitas" įvaizdžio formavimas ir jo tyrimas vartotojų tarpe. AB "Sanitas" įvaizdžio elementų atskleidimas. AB "Sanitas" ir jos gaminamos produkcijos specifika įvaizdyje. Įvaizdžio elementai naudojami AB "Sanitas". AB "Sanitas" įvaizdžio elementų kitimas. Įvaizdžio tyrimo metodika. Tyrimo tikslai. Tyrimo metodų parinkimas ir pagrindimas. Tyrimo imčių nustatymas. Anketos sudarymas ir gautų duomenų apdorojimas. Įvaizdžio tyrimo duomenų apibendrinimas. Galutinės tyrimo išvados ir rekomendacijos AB "Sanitas" įvaizdžiui gerinti. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis. Išnašos. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimas: UAB "Tele2"Įvadas. Įvaizdžio vaidmuo ir formavimo ypatybės. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Firmos stiliaus esmė. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Populiarinimas, ryšiai su visuomenė. UAB "Tele2" įvaizdžio formavimas. UAB "Tele2". "Tele2" istorija. Prekybos vietos ir atsiskaitymai už paslaugas. "Tele2" makroaplinka. "Tele2" mikroaplinka. Konkurentų tyrimas. "Tele2" tikslinė rinka. "Tele2" stilius bei formuojamas įvaizdis. "Tele2" socialinė veikla. "Tele2" apdovanojimai. "Tele2" rėmimo elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomenė. Telekomunikacijų reklama. "Tele2" reklama. Vartotojų nuomonės tyrimas. Anketos duomenų analizė. "Tele2" įvaizdžio stiprinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės klientų aptarnavimo proceso valdymas: UAB "Čilija"Įvadas. Kompetencijų sąrašas. Paslaugų teikimo proceso valdymo teoriniai aspektai. Paslaugos koncepcija bei paslaugos tiekimo sistema. Paslaugų proceso pasirinkimą sąlygojantys veiksmai. Paslaugų operacijų tipai. Paslaugų teikimo proceso projektavimas. Naudos kūrimo paslaugos tiekimo procese koncepcija. Darbuotojų motyvacijos reikšmė paslaugų kokybei. UAB "Čilija" paslaugų teikimo procesas. UAB "Čilija" veiklos apžvalga. Įmonės valdymas. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos analizė. UAB "Čilija" paslaugų teikimo proceso tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės komunikacinės sistemos ir jos struktūros gerinimo galimybės: UAB "IMC"Įvadas. Komunikacijos sistemos ir jos struktūros optimizavimo ypatumai. Komunikacijos sistema ir jos ypatumai paslaugų įmonėse. Komunikacijos sistemos struktūra ir jos elementai. Integruotos komunikacijos planavimas. Komunikacijos priemonių derinys. Komunikacijos sistemos ir jos struktūros teorinis modelis ir jo elementų vertinimo kriterijai. Komunikacijos planavimo proceso vertinimas. Komunikacijos priemonių efektyvumo vertinimas. Paslaugų įmonės komunikacijos tyrimo metodika. Tyrimo tikslas ir strategija. Tyrimo instrumentariumo pagrindimas. Tyrimo atlikimas ir apribojimai. UAB "IMC" veikla ir jos komunikacijos sistemos vertinimas. UAB "IMC" veiklos apžvalga. UAB "IMC" veiklos aplinka. UAB "IMC" istorija ir veiklos ypatumai. UAB "IMC" komunikacijos planavimo įvertinimas. UAB "IMC" naudojamų komunikacijos priemonių įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės pardavimų programos analizė: UAB "Utenaitis"Santrauka. Summary. Įvadas. Pardavimų programos formavimas. Pardavimų programos samprata. Pardavimų programos parengimas. Pardavimų strategijos parinkimas. Pardavimų programos biudžetas. Pardavimų programos kontrolė. Pardavimų programos rėmimas. UAB "Utenaitis" pardavimų programos analizė. UAB "Utenaitis" veikla. Bendrovės situacijos analizė. UAB "Utenaitis" pardavimų programos rengimas. Įmonės pardavimų programos vertinimas vartotojų požiūriu. UAB "Utenaitis" pardavimų programos tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Paveikslai. Lentelės. Skaityti daugiau
Įmonės paslaugos: AB bankas "Snoras"Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Paslaugų apibūdinimas ir ypatybės. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų savybės ir jų taikymas. Paslaugų klasifikavimas. Naujų paslaugų diegimas. Bankų paslaugų ypatumai. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtra. AB bankas "Snoras" veiklos apibūdinimas. AB bankas "Snoras" paslaugų asortimentas. AB bankas "Snoras" veiklos analizė. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtros galimybės. AB bankas "Snoras" naujų paslaugų įvedimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės rėmimo strategija: UAB "Vakaris"Santrauka. Įvadas. Rėmimo strategijos formavimas ir tobulinimo galimybės. Informacijos samprata. Rėmimas ir jo vieta įmonės veikloje. Rėmimas ir komunikavimas. Reklamos planavimas. Rėmimo veiksmų rūšys. Reklama. Pardavimo skatinimas. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. Rėmimo plano sudarymas. Rėmimo strategijos tobulinimas. Tyrimai. UAB "Vakaris" rėmimo strategijos tobulinimo galimybės. UAB "Vakaris" veikla. UAB "Vakaris" situacijos analizė. UAB "Vakaris" rėmimo biudžeto sudarymas. UAB "Vakaris" rėmimo veiksmai. Reklama. Pardavimo skatinimas. Produktų pristatymai / degustacijos prekybos centruose. "Samplingo" organizavimas ir konsultacijos. Dalyvavimas parodose. Žaidimai. Akcijos. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. UAB "Vakaris" rėmimo veiksmų tobulinimo galimybės. Vartotojų tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų analizė: AB "Snoras"Santrauka. Summary. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų raida ir samprata. Paslaugų savybės ir jų taikymas. Paslaugų klasifikavimas. Naujų paslaugų diegimas. Bankų paslaugų ypatumai. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtra. AB bankas "Snoras" veiklos apibūdinimas. AB bankas "Snoras" paslaugų asortimentas. AB bankas "Snoras" veiklos analizė. AB bankas "Snoras" paslaugų plėtros galimybės. AB bankas "Snoras" naujų paslaugų įvedimas. Skaityti daugiau
Įmonės teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas: viešbutis "Parnidžio kopa"Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Viešbučio "Parnidžio kopa" aprašymas. Verslo plano aptarimas. Vartotojas ir vartotojų elgsena. Veiksniai, turintys įtakos šio viešbučio vartotojo sprendimams. Rinkos tyrimas. Esamos įmonės veiklos įvertinimas. Veiklos kokybės užtikrinimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp viešbučio darbuotojų. Informacijos kaupimas, sisteminimas ir apibendrinimas. Ekonominės informacijos svarba. Apskaitos svarba. Verslo pokyčių valdymas. Verslo plėtra. Teikiamų paslaugų viešbutyje "Parnidžio kopa" savybių ir kokybės įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė ir perspektyvos: autobusų nuomos UAB "Lietra"Įvadas. Analitinė dalis. UAB "Lietra" veiklos analizė. Įmonės veiklos apžvalga. Autobusų parko analizė. Įmonės klientai. Konkurencinė aplinka. Techninės priežiūros ir remonto bazės analizė. UAB "Lietra" finansinė analizė. Bendroji apžvalga. Horizontalioji trijų pastarųjų metų balanso ir pelno-nuostolio analizė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Sezoniškumo analizė. Organizacinė struktūra. Bedrovės teisės. Bendrovės valdymas. Įmonės darbuotojų analizė. Marketingas. Projektinė dalis. Įmonės perspektyvos ir veiklos gerinimo kryptys. Autobusų parko atnaujinimas. Autobusų parko atnaujinimo galimybės. Dviaukščio autobuso įsigijimas. Mikro autobuso įsigijimas. Parko atnaujinimo efektas. Reziumė. UAB "Lietra" turizmo padalinio įkūrimas. Turizmo apžvalga. Produkto pristatymas. Kelionės aprašymas. Kelionės kainos nustatymas. Klientų skatinimas. Reziumė. Serviso įkūrimas. Projekto esmė ir galimybės. Produkto pristatymas. Produkto pateikimo vieta. Projekto įgyvendinimo eiga. Reklama ir skatinimas. Reziumė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė: AB "Ekranas" filialas "Energomechanika"AB "Ekranas" gamina spalvoto vaizdo kineskopus televizoriams. Įvadas. Vadybos teorijų (vadybos mokyklų) raidos vertinimas. Valdymo efektyvumą įtakojantys veiksniai. Klasikinė valdymo teorija. Planavimo, organizavimo esmė ir įtaka valdymo efektyvumui. Struktūrinių valdymo schemų vertinimas. Vadovavimo funkcijų realizavimas modernioje vadyboje. Vadovavimo stiliaus ypatumai moderniojo menedžerizmo požiūriu. Komandinio darbo efektyvumo išryškinimas. Darbuotojų motyvacijos aspektai Y teorijos pagrindu. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvavimo samprata pasitenkinimo darbu (poreikių) teorijose. Motyvavimo samprata procesinėse motyvacijos teorijose. Humanizuoto kapitalizmo laikotarpio valdymo teorijos. Žmogiškųjų santykių mokykla. E. Mėjo (Eltono Mayo) moksliniai tiriamieji darbai. Duglas MakGregoras (Douglas McDregor) teorijų X ir Y vystymosi sąsaja. Naujos ir šiuolaikinės valdymo teorijos. Klasikinių valdymo teorijų tęstinumas. Harmoningo žmogaus koncepcija. AB "Ekrano" filialo energomechanika praktinės vadybinės veiklos kokybinių charakteristikų analizė. AB "Ekranas" filialo "Energomechanika" struktūra ir gamybinė veikla. Praktinis AB "Ekranas" filialo "Energomechanika" valdymo veiklos vertinimas. Tiriamojo darbo metodologija ir metodai. Valdymo tobulinimo krypčių AB "Ekranas" filiale "Energomechanika" nustatymo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė: didmeninė ir mažmeninė prekyba plastikiniais langais, durimis ir garažo vartais UAB "Šiltas butas"Santrauka. Summary. Įvadas. Įmonės veiklos analizės ir vertinimo pagrindai. Įmonės veiklos valdymo kriterijai. Verslo aplinkos įtakos įmonės veiklai vertinimas. Įmonės SWOT analizė. Įmonės tikslų ir veiklos rezultatų sąsajos. UAB "Šiltas butas" veiklos analizė 2005 – 2007 metų laikotarpiu. UAB "Šiltas butas" veiklos charakteristika. Mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnių įtaką UAB "Šiltas butas" veiklai. Įmonės "Šiltas butas" veiklos valdymo analizė. Įmonės "Šiltas butas" SWOT analizė. UAB "Šiltas butas" rinkos ir konkurencijos tyrimo analizė. UAB "Šiltas butas" veiklos rinkos ir konkurencingumo tyrimas. UAB "Šiltas butas" veiklos konkurencingumo stiprinimo galimybės, įgyvendinant investicinį projektą. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės veiklos plėtra: medienos apdirbimas UAB "Smiltynės medis"Santrauka. Summary. Įvadas. Tikslas yra medienos apdirbimo įmonės UAB "Smiltynės medis" veiklos plėtra ir tobulinimas, kad išgyventų sunkų krizės laikotarpį. Lietuvos miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos gaminių įmonės ir jų rodikliai. Padėklai ir jų vaidmuo logistikoje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Projektinis skyrius. UAB "Smiltynės medis" charakteristika. Įmonės gamybinės – ūkinės veiklos analizė. Įmonės vidaus aplinka. Įmonės veiklos išorinė aplinka. Inžineriniai – techniniai sprendimai įmonės veiklos plėtrai. Medienos atliekų separatoriau projektavimas. Rezultatų vertinimas. Investicijų poreikis įmonės veiklos plėtrai. Investicijų atsipirkimo laikas. Išvados. Skaityti daugiau
Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso ūkinės veiklos perspektyvų įvertinimasĮmonės ūkinės veiklos analizės organizavimas. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Įmonės pelningumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės kainų politika. Įmonės rinkos analizė. UAB "Stoties turgus" ūkinės veiklos analizė. Įmonės pristatymas. UAB "Stoties turgus" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Stoties turgus" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Planuojamo prekybos ir paslaugų komplekso verslo planas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso veiklos perspektyvų įvertinimas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso kainos, jų strategija. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso valdymas ir personalas. Laukiami rezultatai ir atsipirkimas. Verslo rizika ir palūkanų norma. Laiko veiksnio įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis. Skaityti daugiau
Vadybos sprendimų efektyvumas: UAB "Penki kontinentai"Vadybos sprendimų efektyvumas. Sprendimų priėmimo grupėje efektyvumas. Sprendimų priėmimo eiga ir paieškos metodai. Grupinio darbo organizavimas. Grupės kūrimas ir pagrindinės organizavimo formos. Pagrindinės grupinio darbo organizavimo problemos. Tyrimo grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, atlikimo metodai ir priemonės. Tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai. Tyrimo resursai ir apribojimai. Tyrimo grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, duomenys. Tyrimo Grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" efektyvumas, duomenų analizė. Neefektyvaus grupinio darbo UAB "Penki kontinentai" pagrindinių priežasčių išskyrimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau