Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos organizavimas: D. Rubino IĮ

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės struktūriniai padaliniai. Paslaugų teikimo proceso organizavimo ypatumai. Įmonės personalo struktūra. Įmonės organizavimo valdymo struktūra. Informacijos šaltiniai naudojami įmonėje. Įmonės išorinė ir vidinė verslo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės SSGG analizė. Verslo įmonėje vykdomas kontrolės procesas. Įmonėje taikoma darbo apmokėjimo sistema. Įmonės etikos normos ir vidinė organizacinė kultūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės veiklos organizavimas: UAB "Palink" prekybos centras IKI

  Praktikos ataskaita. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. IKI pradžia. IKI plėtra. IKI šiandien. Uždavinių nagrinėjimas. Prekių judėjimo valdymas. Prekių judėjimo valdymo sistema. Kas yra intranetas? Intraneto galimybės. Intraneto nauda. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-11-12
 • Įmonės veiklos organizavimas: UAB "Vyno oazė"

  Santrauka. Įžanga. Inovacija ir antrepreniškumas. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Vadyba ir personalas. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra ir personalas. Rinka ir marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Produkto gamyba. Trumpas paslaugos teikimo proceso aprašymas. Vietos analizė. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos ir finansinės ataskaitos. Rizikos įvertinimas. Įgyvendinimo terminai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (13).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės veiklos planavimas (22)

  Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis. Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-17
 • Įmonės veiklos plėtra: medienos apdirbimas UAB "Smiltynės medis"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Tikslas yra medienos apdirbimo įmonės UAB "Smiltynės medis" veiklos plėtra ir tobulinimas, kad išgyventų sunkų krizės laikotarpį. Lietuvos miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos gaminių įmonės ir jų rodikliai. Padėklai ir jų vaidmuo logistikoje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Projektinis skyrius. UAB "Smiltynės medis" charakteristika. Įmonės gamybinės – ūkinės veiklos analizė. Įmonės vidaus aplinka. Įmonės veiklos išorinė aplinka. Inžineriniai – techniniai sprendimai įmonės veiklos plėtrai. Medienos atliekų separatoriau projektavimas. Rezultatų vertinimas. Investicijų poreikis įmonės veiklos plėtrai. Investicijų atsipirkimo laikas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(60 puslapių)
  2010-09-13
 • Įmonės veiklos plėtra: rąstinių, karkasinių namų ir pirčių gamyba bei statyba: "Nameliai"

  Įmonės misija, produktai. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Aptarnaujantys veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Administraciniai veiklų centrai ir jų veiklos matavimas. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų/paslaugų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė, pajėgumai ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio)kaštų struktūra. Veiklų kaštų struktūra. Veiklos biudžetų modeliavimas (1 metams). Produktų/paslaugų pardavimų programa. Kainodara. Veiklos programos atskaitomybės centrams ir jų derinimas su pajėgumais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų biudžetai. Produktų/ paslaugų kaštų biudžetai. Produktų pelningumo įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(18 puslapių)
  2008-12-17
 • Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas: UAB "Immensum"

  Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika, įmonės tikslai, uždaviniai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 5 metų laikotarpiu. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę bei faktorinę analizę, nustatymas. Veiksnių tarpusavio ryšio analizė. Faktorinė analizė. Įmonės ir aplinkos vystymosi alternatyvos. Aplinkos veiksnių trendo projekcijos (alternatyvos) 5 metų laikotarpiu. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijų galimybių ir grėsmių nustatymas bei veiksmų galimybių panaudojimui ir grėsmių išvengimui numatymas. Įmonės veiklos vystymo(si) trikdžių eliminavimas. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas bei jų eliminavimas: prevencinės ir reakcinės priemonės. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-02-12
 • Įmonės veiklos sritis, funkcijos, pelningumo rodikliai: pieno gavyba ŽŪB "Labūnava"

  Įvadas. Darbo tikslas. Apibūdinti ir išanalizuoti įmonės ŽŪB "Labūnava" veiklos sritis ir funkcijas, įvertinti pelningumo rodiklius. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje ir planavime. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje, personalo darbo užmokesčio fondas. Darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai. Darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Įmonės sąnaudos. planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina ir skaičiavimas. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina: sąvokos; struktūra; įtaka gamybos apimtims bei įmonės pelnui; nustatymo metodai. Pardavimų apimties – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdas. Pardavimo efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2009-11-26
 • Įmonės veiklos strategijos sudarymas: UAB "Ivega" ir Ko

  Įvadas. Įmonės UAB "Ivega" ir Ko analizė. Įmonės charakteristika. Konkurencinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių įvardijimas. Aplinkos veiksnių tarpusavio ryšio analizė. ĮĮmonės veiklos vystymosi scenarijaus sudarymas. Optimistinis ir pesimistinis veikslos. vystymosi scenarijai. SWOT analizė. Įmonės veiklos vystymosi trukdžių įvertinimas. UAB "Ivega" ir Ko veiklos strategijos formulavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2011-06-03
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (5)

  Kursinio darbo užduotis: Atlikti įmonės veiklos bazinių rodiklių analizę ir sudaryti įmonės veiklos metinį planą. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-03-28
 • Įmonės veiklos tikslai: UAB "Maxima LT"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės veiklos tikslus. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Įmonės tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ir ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. UAB "Maxima LT" veiklos tikslai. Trumpai apie įmonę. Įmonės stiprybės. Įmonės misija ir vizija. Įmonės siekiami tikslai. Išvados
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2008-10-08
 • Įmonės veiklos vertinimas: "Vilniaus bankas"

  Vilniaus banko veiklos vertinimas. Įvadas. Įmonės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Įmonės valdymo struktūros ir veiklos analizės. Personalo valdymo analizė. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Vilniaus banko veiklos analizė. Organizacijos charakteristika ir valdymo struktūra. Kredito įstaigų veikla. Įmonės personalo valdymas. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-23
 • Įmonės verslo analizė: UAB "Biovela"

  Darbo tikslas - įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą. Įmonės "Biovela" verslo analizė, Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas, Marketingo orientacija įmonėje, Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai, Įmonės rinką Lietuvoje, Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje, Įmonių išdėstymas geografiniu principu, Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys, Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas, Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui, Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas, Kainų nustatymas, jų strategijos, Gaminio pateikimo strategija, Gaminių rėmimo strategija, Rėmimo biudžeto sudarymo metodas, Reklaminis pranešimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-03-04
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Lietuvos telekomas"

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Bankroto prognozavimo metodai. AB "Telekomo" kiekybinės analizės papildomas apibendrinimas. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-24
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Mažeikių nafta"

  Trumpas įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė (2003 ir 2004 metų rodikliai). Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-04-26
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: baldų gamyba UAB "Minija"

  Įžanga. UAB "Minija" pristatymas. Pardavimų rinka. Pirkėjai. Konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-03-03
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: nekilnojamo turto projektai UAB "Alvasta"

  Įvadas. UAB "Alvasta" – nekilnojamo turto bendrovė, užsiimanti tarpininkavimu bei investicinių projektų vykdymu. Darbo tikslas – ištirti UAB "Alvalsta" riziką ir jos mažinimo galimybes. Įmonės pristatymas. Įmonės veikla. Organizacijos valdymo struktūra. Darbuotojai ir jų pareigos. Pagrindiniai konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Kokybinė įmonės veiklos analizė. Įmonei aktualios rizikos rūšys. Vidiniai rizikos veiksniai. Išoriniai rizikos veiksniai. Rizikos mažinimo būdai įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-04-15
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: UAB "Judex"

  Įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Bankroto prognozavimas. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-04-14
 • Įmonės verslo rizika: UAB "Megrame"

  Įvadas. Verslo rizikos samprata ir jos rūšys. Verslo rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Verslo rizikos mažinimo būdai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Rizikos draudimas. Lėšų rezervavimas nenumatomoms išlaidoms. Verslo rizika ir jos įvertinimas įmonėje UAB "Megrame". Trumpa įmonės UAB "Megrame" charakteristika. Verslo rizika ir jos veiksniai įmonėje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2006-01-13
 • Įmonės vertinimas pagal 14 Demingo principų: UAB "Čilija"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Čilija" organizaciją pagal E. Demingo teikiamus ir visuotinai pripažintus kokybės vadybos principus. Jiems neatitikus, pasiūlyti sprendimo būdus defektams pašalinti bei veiklai pagerinti. Visuotinės kokybės samprata. Įmonė UAB "Čilija". Įmonės vertinimas pagal 14 E. Demingo principų. Laikykis pastovaus tikslo nuolat tobulinti produktą ar paslaugą. Įsisavink naują filosofiją. Liaukis priklausęs nuo masinių patikrinimų. Liaukis vertinęs verslą vien pagal kainą etiketėje. Nuolat gerink gamybos bei paslaugų sistemą. Įdiek šiuolaikinius mokymo darbo vietoje metodus. Įvesk vadovavimą. Atsikratyk baimės. Sulaužyk barjerus, skiriančius funkcinių sričių personalą. Atsisakyk šūkių, pamokymų ir uždavinių darbuotojams. Panaikink kiekybines kvotas. Pašalink kliūtis, trukdančias didžiuotis darbu. Įdiek veiksmingą lavinimo ir mokymo programą. Veik, kad įgyvendintum pakeitimus. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2009-06-15
Puslapyje rodyti po