Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės informacinė sistema: AB "Garliavos gelžbetonis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos charakteristika. Prekių ir paslaugų nomenklatūra. Vartotojai. Konkurentai. Prekių kainos. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės struktūra. Formavimo cechas. Armatūrinis cechas. Betono mišinio paruošimo cechas. Pagalbiniai gamybiniai cechai. Kiti padaliniai. Įmonės informacinė sistema. Darbuotojų informaciniai poreikiai. Įmonėje saugomi dokumentai. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Teisinės informacijos šaltiniai. Techninės informacijos šaltiniai. Kiti šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-23
 • Įmonės informaciniai ištekliai: AB "Lietuvos energija"

  Įvadas. Organizacijos duomenys. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. SWOT analizė. Organizacijos vidaus vertinimas (stiprybės ir silpnybės). Stiprybės. Silpnybės. Organizacijos išorės vertinimas (galimybės ir grėsmės). Galimybės. Grėsmės. Informacijos srautai organizacijos viduje ir išorėje. Internetas. Duomenų bazės. Komunikacija organizacijoje. Formali komunikacija. Neformali komunikacija. Informacijos ištekliai. Informacinės sistemos. Personalas. Darbo santykiai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo apmokėjimo tvarka. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Darbo grafikas. Darbuotojams keliami reikalavimai. AB "Lietuvos energija" profesijų apmokėjimas. Informacinės technologijos. ITT centras. Duomenų perdavimo paslaugos. Partneriai. Tinklas. Interneto paslaugos. Techninių plotų nuoma. Išvados. Priedai (3).
  Įmonių aprašymai, referatas(47 puslapiai)
  2007-02-26
 • Įmonės inovacinis projektas: UAB "Žemaitės"

  Įvadas. I dalis. Įmonių inovacinių strategijų teorijų principai. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacijų klasifikacija. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Ekonominis inovacijų vertinimas. Inovacinės veiklos valdymas. Didžiojo ir smulkiojo verslo įmonių inovaciniame procese įvertinimas. II dalis. UAB "Žemaitės" inovacinis projektas. UAB "Žemaitės" pristatymas. Firmos išorinė ir vidinė aplinka. Inovacinė idėja. Inovacinės idėjos įvertinimas. Inovacinės idėjos diegimas. Investicijos. Inovacinio projekto įtaka firmos pelningumui. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-06-09
 • Įmonės investicijų planavimas: UAB "Varžtas"

  Įvadas. Investavimas įmonėse: pagrindiniai aspektai. Lėšų poreikis. Finansavimo šaltiniai. UAB "Varžtas" investicijų planavimas. Investicinė idėja. Lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai. Finansinis investicijų planas. Pelno prognozavimas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Projekto vertinimas ir jautrumo analizė (rodikliai). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-28
 • Įmonės investicinis patrauklumas: AB "Pieno žvaigždės"

  Įžanga. AB "Pieno žvaigždės" veiklos charakteristika. Pagrindinės Lietuvos pieno sektoriaus ypatybės. AB "Pieno žvaigždės" 2001-2006 m. santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės ir jos teikiamų paslaugų analizė: farmacijos kompanija "Ottop"

  Didmeninės farmacijos kompanijos "Ottop" ir jos teikiamų paslaugų analizė. Teikiamos paslaugos analizė. Dabartinė kompanijos situacijos analizė. Paskirstymo kanalai. Klientai. Firmos gamintojos (FG)-tiekėjai. Rinkos dydis. Rinkos dydis (IMS Health duomenimis). Rėmimo veiksmai. Tiesioginis pardavimų skatinimas. Renginiai. Reklama. Marketingo aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Kompanijos padėtis rinkoje. Makro aplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Kompanijos pagrindiniai tikslai. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas ir jų aprėpimo strategijos. Marketingo komplekso apibūdinimas. Paslaugos charakteristika. Numatomos kainos. Paskirstymo kanalų parinkimas. Rėmimo veiksmai. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Įmonės ir jos vartotojų santykių vertinimas: UAB "Rūta"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinė dalis. Marketingas ir jo funkcijos. Įmonių elgesys. Rinkos tyrimai. Vartotojų elgesys. Vartotojų informavimas. Konkurencija. Praktinė dalis. UAB "Rūta" pristatymas. Gamyba. Vartotojai. Gamintojai. Pasiūlymų ir skundų knyga. Kokybės vadyba UAB "Rūtoje". Konkurencija. Klientų požiūris į įmonę. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-25
 • Įmonės įstatai: AB "AutoGarantas"

  Bendrosios nuostatos. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas. Bendrovės kapitalas ir rezervai. Akcijos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės organai. Visuotinis bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. Bendrovės auditas. Bendrovės finansinė atskaitomybė ir pelno paskirstymas. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-10
 • Įmonės įstatai: UAB "SportUP"

  Uždarosios akcinės bendrovės "SportUP" įstatai. Bendroji dalis. Bendrovės buveinė, veiklos laikotarpis. Veiklos pobūdis, tikslas ir sritis. Bendrovės statusas. Bendrovės įstatinis kapitalas, jo dydis, akcijų skaičius pagal rūšis ir klases, jų nominalioji vertė ir suteikiamos teisės. Bendrovės akcininkų teisės. Akcijų perleidimas. Bendrovės valdymo organai ir bendrovės valdymas. Visuotinis akcininkų susirinkimas, jo kompetencija bei balsavimo tvarka. Bendrovės generalinis direktorius ir jo kompetencija, revizorius. Bendrovės pelno-nuostolio paskirstymas. Dividendai. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, nutraukimo tvarka. Bendrovės likvidavimas. Baigiamosios nuostatos.
  Įmonių aprašymai, pavyzdys(18 puslapių)
  2006-05-11
 • Įmonės istorija, veikla, gamybos sritis, įrengimai, produkcija: UAB "Baltijos baldų grupė"

  Įvadas. Bendroji dalis. Įmonės istorija. Įmonės aprūpinimas žaliavomis. Darbo rėžimas. Darbuotojai. Rinkodara. Vadyba. Darbo apmokėjimo organizavimas. Apskaita ir mokesčiai. Logistika įmonėje. Gamybos cechas. Darbo vietų organizavimas. Aprūpinimas medžiagomis. ir gamybinėmis užduotimis. Gamybos procesas. Technologinis procesas. Įrankiai. Ruošinių kokybės reikalavimai. Tvarkingas brėžinių sistemos procesas. Gaminių asortimentas. Priešgaisrinės, darbo ir civilinės saugos reikalavimai. Žmogaus saugos ir sveikatos valdymas. Profesinės rizikos vertinimas ir valdymas. Instruktavimų tvarka įmonėje. Nelaimingų atsitikimų statistika. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Civilinės saugos organizavimas. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, referatas(35 puslapiai)
  2009-12-08
 • Įmonės išorės aplinkos analizė: UAB "Švyturys-Utenos alus"

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti įmonės "Švyturys-Utenos alus" išorinę aplinką ir ją įtakojančius veiksnius. Teorinė darbo dalis. Išorinė aplinka, jos sudedamosios dalis ir ją veikiantys tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos tyrimo sritys. Analitinė darbo dalis. UAB "Švyturys-Utenos alus" situacijos analizė. Trumpa charakteristika. Išorinėas aplinkos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-03-31
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: grožio salonas

  Verslo pasirinkimas. Finansavimo šaltiniai. Įmonė – verslo pagrindas. Įmonės tikslai. Įmonės steigimas. Įmonių vietos pasirinkimas. Makroaplinka. Įmonės valdymo organai. Tiekėjų įvertinimas. Konkurentų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2006-01-16
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: parduotuvė "Krupas"

  Įvadas. Trumpai apie L. Lukoševičienės individualią įmonę. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Makroekonominiai pokyčiai. Vartotojų elgesys. Situacija darbo rinkoje. Seni ir nauji įstatymai, poįstatyminiai aktai, kuriuos priėmė seimas ar vyriausybė. Technikos ir technologijos pažangą ir jos įtaką darbo našumui, produkcijos savikainai. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-02-23
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: restoranas UAB "Brodvėjaus Pica"

  UAB restorano "Brodvėjaus Pica" išorinės aplinkos analizė. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-19
 • Įmonės išorinės aplinkos analizė: trąšų gamyba

  Įmonės išorinės aplinkos analizė. Trąšų sektoriaus išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Aplinkosauginiai ir ekologiniai veiksniai. Politinė ir teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Demografiniai, socialiniai veiksniai. Galimybės. Grėsmės. 5 jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. Marketingas. Gamyba. Personalas, darbuotojai. Investicijos ir inovacijos. Potencialūs konkurentai. Pakaitalai. Pirkėjai. Tiekėjai. Strateginių grupių žemėlapis. Įmonės šakos patrauklumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(24 puslapiai)
  2011-04-19
 • Įmonės išorinės aplinkos strateginė analizė: UAB "Buteka"

  Įvadas. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-03
 • Įmonės įvaizdis: kavinių tinklas UAB "Maisto fabrikas"

  Įvadas. Kompanijos įvaizdis visuomenėje. Vartotojo įvaizdis. Organizacijos vizualusis įvaizdis. Konditerijos gaminiai ir kainos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-02-06
 • Įmonės įvaizdžio formavimas ir jo tyrimas: farmacija AB "Sanitas"

  Summary. Įžanga. Įvaizdis ir jo svarba, formuojant teigiamą nuomonę vartotojų atžvilgiu. Įvaizdis ir jį formuojantys elementai. Firminis įmonės stilius ir jo elementai. Reklamavimas, populiarinimas, ryšių su visuomene palaikymas. Produktas ir jo elementų įvaizdis. AB "Sanitas" įvaizdžio formavimas ir jo tyrimas vartotojų tarpe. AB "Sanitas" įvaizdžio elementų atskleidimas. AB "Sanitas" ir jos gaminamos produkcijos specifika įvaizdyje. Įvaizdžio elementai naudojami AB "Sanitas". AB "Sanitas" įvaizdžio elementų kitimas. Įvaizdžio tyrimo metodika. Tyrimo tikslai. Tyrimo metodų parinkimas ir pagrindimas. Tyrimo imčių nustatymas. Anketos sudarymas ir gautų duomenų apdorojimas. Įvaizdžio tyrimo duomenų apibendrinimas. Galutinės tyrimo išvados ir rekomendacijos AB "Sanitas" įvaizdžiui gerinti. Priedai (2). Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(51 puslapis)
  2008-06-04
 • Įmonės įvaizdžio formavimas: UAB "Norfos mažmena" prekybos centras Pakruojo mieste

  Įvadas. Įvaizdžio formavimo mažmeninėje prekyboje teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata ir jo dedamosios. Organizacijos įvaizdį įtakojančios išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įvaizdžio formavimo teorinė analizė mažmeninės prekybos įmonėse. Mažmeninės prekybos įmonių įvaizdžio vertinimo metodai. Prekybos centro "Norfa" įvaizdžio formavimo analizė. Bendra UAB "Norfos mažmena" veiklos charakteristika. Prekybos centro "Norfa" Pakruojo mieste veiklos analizė. Prekybos centro "Norfa" Pakruojo mieste įvaizdžio įvertinimas anketavimo būdu. Darbuotojų anketų analizė. Klientų anketų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-05-17
 • Įmonės įvaizdžio formavimas: UAB "Tele2"

  Įvadas. Įvaizdžio vaidmuo ir formavimo ypatybės. Firmos įvaizdžio esmė. Įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio modelis. Firmos stiliaus esmė. Kriterijai, formuojantys gerą firmos įvaizdį. Rėmimo komplekso elementai – įvaizdžio formavimo procese. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Reklama. Socialinė reklama – įvaizdžio formavimo būdas. Populiarinimas, ryšiai su visuomenė. UAB "Tele2" įvaizdžio formavimas. UAB "Tele2". "Tele2" istorija. Prekybos vietos ir atsiskaitymai už paslaugas. "Tele2" makroaplinka. "Tele2" mikroaplinka. Konkurentų tyrimas. "Tele2" tikslinė rinka. "Tele2" stilius bei formuojamas įvaizdis. "Tele2" socialinė veikla. "Tele2" apdovanojimai. "Tele2" rėmimo elementai – įvaizdžio formavimo procese. Asmeninis pardavimas. Pardavimų skatinimas. Ryšiai su visuomenė. Telekomunikacijų reklama. "Tele2" reklama. Vartotojų nuomonės tyrimas. Anketos duomenų analizė. "Tele2" įvaizdžio stiprinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Priedai.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2005-10-22
Puslapyje rodyti po