Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos organizavimas ir valdymas: UAB "Kolida"

  Įmonės pasirinkimas. Ūkinės veiklos rūšies pasirinkimas. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas. Įmonės steigimas. Įmonės steigimo sutarties turinys. Įstatų turinys. Įmonės kapitalo suformavimas. Įmonės registravimas. Įmonės valdymo organai. Valdymo organų pasirinkimas. Valdymo organų kompetencija. Įmonės veiklos valdymo struktūra. Organizacinės struktūros modeliavimas. Atskirų struktūros dalių kompetencijos identifikavimas ir pagrindimas. Strategija ir jos diegimas. Įmonės veiklos valdymo strategija. Potencialios rinkos analizė. Įmonės taktiniai ir strateginiai tikslai. Strategijos pasirinkimo pagrindimas. UAB "Kolida" veiklos strategija. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-28
 • Įmonės veiklos organizavimas: UAB "Vyno oazė"

  Santrauka. Įžanga. Inovacija ir antrepreniškumas. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Vadyba ir personalas. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra ir personalas. Rinka ir marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Produkto gamyba. Trumpas paslaugos teikimo proceso aprašymas. Vietos analizė. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos ir finansinės ataskaitos. Rizikos įvertinimas. Įgyvendinimo terminai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (13).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas: UAB "Immensum"

  Įvadas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Trumpa įmonės charakteristika, įmonės tikslai, uždaviniai. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė. Galutinis įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 5 metų laikotarpiu. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę bei faktorinę analizę, nustatymas. Veiksnių tarpusavio ryšio analizė. Faktorinė analizė. Įmonės ir aplinkos vystymosi alternatyvos. Aplinkos veiksnių trendo projekcijos (alternatyvos) 5 metų laikotarpiu. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijų galimybių ir grėsmių nustatymas bei veiksmų galimybių panaudojimui ir grėsmių išvengimui numatymas. Įmonės veiklos vystymo(si) trikdžių eliminavimas. Trikdžių, galinčių daryti įtaką numatytam scenarijui, nustatymas bei jų eliminavimas: prevencinės ir reakcinės priemonės. Įmonės veiklos strategijos suformulavimas. Vieningos strategijos formavimas, įvertinant abu įmonės veiklos vystymo(si) scenarijus. Strateginių įmonės veiksmų tinklinė schema; kalendorinis strateginių veiksmų planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-02-12
 • Įmonės veiklos sritis, funkcijos, pelningumo rodikliai: pieno gavyba ŽŪB "Labūnava"

  Įvadas. Darbo tikslas. Apibūdinti ir išanalizuoti įmonės ŽŪB "Labūnava" veiklos sritis ir funkcijas, įvertinti pelningumo rodiklius. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje ir planavime. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje, personalo darbo užmokesčio fondas. Darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai. Darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Įmonės sąnaudos. planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina ir skaičiavimas. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina: sąvokos; struktūra; įtaka gamybos apimtims bei įmonės pelnui; nustatymo metodai. Pardavimų apimties – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdas. Pardavimo efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(40 puslapių)
  2009-11-26
 • Įmonės veiklos taktinis planavimas (5)

  Kursinio darbo užduotis: Atlikti įmonės veiklos bazinių rodiklių analizę ir sudaryti įmonės veiklos metinį planą. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas. Įmonės veiklos taktinis planavimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-03-28
 • Įmonės veiklos vertinimas: "Vilniaus bankas"

  Vilniaus banko veiklos vertinimas. Įvadas. Įmonės veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Įmonės valdymo struktūros ir veiklos analizės. Personalo valdymo analizė. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Vilniaus banko veiklos analizė. Organizacijos charakteristika ir valdymo struktūra. Kredito įstaigų veikla. Įmonės personalo valdymas. Marketingo veiklos analizė. Ekonominių rodiklių analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-23
 • Įmonės verslo analizė: UAB "Biovela"

  Darbo tikslas - įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą. Įmonės "Biovela" verslo analizė, Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija, asortimentas, Marketingo orientacija įmonėje, Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai, Įmonės rinką Lietuvoje, Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje, Įmonių išdėstymas geografiniu principu, Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys, Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas, Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui, Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas, Kainų nustatymas, jų strategijos, Gaminio pateikimo strategija, Gaminių rėmimo strategija, Rėmimo biudžeto sudarymo metodas, Reklaminis pranešimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-03-04
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Lietuvos telekomas"

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Bankroto prognozavimo metodai. AB "Telekomo" kiekybinės analizės papildomas apibendrinimas. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-24
 • Įmonės vidinės aplinkos analizė: AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Lietuvos geležinkelių pristatymas. Lietuvos geležinkeliai anksčiau. Lietuvos geležinkeliai dabar. Darbo tvarkos taisyklių analizė. Darbuotojų atestacijos, kvalifikacijos kėlimas. Galimi kvalifikacijos kėlimo būdai. Lietuvos geležinkeliai darbuotojų kvalifikacija. Darbuotojų kvalifikacija, kurie susiję su keleiviu aptarnavimu. Darbuotojų kvalifikacija, kurie susiję su traukinių eismu. Periodinių žinių patikrinimo klausimai. Drausmės statusai. Darbo tvarkos taisyklės. Stresas. Stresus darbe dažniausiai sukelia. Streso mažinimo būdai. Iš vadovavimo organizacijos pusės. Iš darbuotojų pusės. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos vertinimo kriterijai. Kiti organizacijos vertinimo kriterijai. Komunikacijos procesai organizacijoje. Komunikacijos rūšys ir kliūtys. Efektyvus informacijos priėmimas. Vertikali informacija. Žmonių elgesys grupėje. Bendradarbių tipai. Vadovas. Vadovo teisės organizacijoje. Vadovo stiliai. Autokratinis. Demokratinis. Liberalusis. Bendravimas ir sprendimo priėmimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Valdymo sprendimo priėmimo proceso etapai. Bendravimas ir ryšiai. Organizacijoje bendravimas. Bendravimas su aplinka. Lietuvos geležinkelių vidinės aplinkos analizė. Organizacijos pranašumų ir silpnybių vertinimas. Organizacijos vertybės. Svarbiausias pajamų šaltinis. Svarbiausios sąnaudos. Organizacijos įvaizdis. Naujovės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-01-04
 • Įmonės, teikiančios apgyvendinimo paslaugas (viešbučio), organizavimo proceso valdymas: viešbutis Conti (UAB "Letėjos Gastronomija")

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas ( modelis 1). Proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu (modeliai 2, 3) . Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu (modelis 3). Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas (modelis 3). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-04-12
 • Įmonių bankrutinimo organizacijos veikla: UAB "Atveika"

  Verslo vadybos kursinis darbas. Grafika. Įvadas. Santrauka. Įmonės "Atveika" istorija. Bankroto tipai. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Ketvirtas etapas. Penktas etapas. Šeštas etapas. Išvados. Priedas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-04-13
 • Įmonių ištekliai ir strategija: AB "Lietuvos geležinkeliai"

  Įvadas. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Analizės stadija. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Išskirtinė kompetencija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirtis (misija). Tikslai. Strategija. Strateginis planas. Strategijos įgyvendinimas. Išlaidų klasifikavimas, elastingumas. Įmonių pristatymas AB "Lietuvos geležinkeliai". Paslaugų rėmimas. AB "Lietuvos geležinkeliai" SWOT analizė. Pasiūlymai ir išvados. Tyrimas. Išvados. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-03-21
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: UAB "Dviračiai"

  Įvadas. Tikslai. Uždaviniai. Apribojimai. Kuriamo verslo samprata. Mano verslo pagrindimas ir jo charakteristika. Verslo misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminių nomenklatūra. Gamybos procesas. Pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. UAB "Dviračiai" steigimas. Kuriamos įmonės steigimas. Kuriamos įmonės registravimas. Apribojimai verslo kūrimui. Organizavimo proceso darbas. Priklausomybės nustatymas. Darbų aprašymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-05-20
 • Įmonių socialinė atsakomybė: telekomunikacijos UAB "Bitė GSM"

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti įmonės Bitė GSM Lietuva socialinę atsakomybę. Telekomunikacijų įmonės "Bitė GSM" Lietuva pristatymas. Įmonės "Bitė GSM" Lietuva socialinė atsakomybė. Įmonių socialinė atsakomybė. "Bitė GSM" Lietuva santykis su darbuotojais. Darbuotojų pasitenkinimas ir prisirišimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-11-19
 • Įmonių teikiamų paslaugų įvertinimas: AB bankas "Nord/LB Lietuva"

  Įvadas. Banko teikiamų paslaugų samprata. AB banko "Nord/LB Lietuva" pristatymas. AB banko "Nord/LB Lietuva" individualiems klientams teikiamos paslaugos bei jų įvertinimas. Banko sąskaitos, jų tvarkymas ir vykdomi mokėjimai. Indėliai, jų rūšys ir tvarkymas. Kreditai ir jų rūšys. Internetinės, SMS ir Tele linijos taikymas. Pensijų kaupimo fondas ir papildoma NordLB pensija. Kitos paslaugos. Banko veikla, tobulinant paslaugų teikimo veiklą. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-11-21
 • Individualios įmonės steigimas ir valdymas (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti įmonės steigimo reikalavimus ir valdymo sistemą. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės privalumai ir trūkumai. Individualios įmonės steigimas. Registravimo tvarka. Įsikūrimo vieta. Sąskaitos atidarymas banke. Įmonės reorganizavimas. Įmonės likvidavimas. Individualios įmonės valdymas. Įmonės tikslai. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Organizacinė struktūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-01-25
 • Individualios įmonės steigimas ir veiklos organizavimas: medienos apdirbimo ir pardavimo įmonė

  Įvadas. Medienos apdirbimo ir pardavimo verslo M. Sukausko individualios įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Individualios įmonės steigimo ir valdymo metodologiniai principai. Verslo steigimo tikslai ir būdai. Verslo planas. Individualios įmonės samprata ir jos steigimas. Individualios įmonės apskaita ir finansinė atskaitomybė. Smulkusis ir vidutinis verslas, bei paramos formos jam skatinti. Individualios M. Sukausko įmonės steigimo ir valdymo tyrimas. Įmonės steigimo tyrimas. Įmonės apskaita ir finansinės atskaitomybės tyrimas. Individualios įmonės problemos ir aplinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-28
 • Informacijos ir komunikacijos valdymo analizė: UAB "Žemaitijos pienas"

  Įvadas. UAB "Žemaitijos pienas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos ir komunikacijos valdymo teorijos analizė. Informacinių technologijų poveikis ir komunikavimas organizacijose. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacijos proceso įtaka darbuotojų socializacijai. Informacijos srautai ir organizacijų valdymas informacijos amžiuje. UAB "Žemaitijos pienas" informacijos ir komunikacijos valdymas. Informacinių technologijų poveikis ir komunikavimas UAB "Žemaitijos pienas". UAB "Žemaitijos pienas" komunikacijos proceso įtaka darbuotojų socializacijai. UAB "Žemaitijos pienas" valdymas informacijos amžiuje ir informacijos srautai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-03-18
 • Informacijos valdymas: telekomunikacinių paslaugų tiekimas AB "TEO LT"

  Įvadas. "TEO LT", AB veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos valdymo teorijos analizė. Informacijos srautų valdymas. Informacijos klasifikavimas. Verslo informacijos: vidinės bei išorinės požymiai. Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos paskirstymas. Informacijos perdavimo kanalai. "TEO LT", AB informacijos valdymo analizė. "TEO LT", AB informacijai keliamų reikalavimų įvertinimas. "TEO LT", AB informacijos srautų analizė. "TEO LT", AB informacijos paskirstymo analizė. "TEO LT", AB informacijos perdavimo kanalų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-05-19
 • Informacinė įmonės veikla ir vystymasis

  Įvadas. Teorinė dalis. Duomenys, informacija, informatika. Informaciniai procesai. Informacijos surinkimas. Informacijos kaupimas ir saugojimas. Informacijos apdorojimas. Informacijos skleidimas. Praktinė – tiriamoji dalis. Įmonės veiklos charakteristika. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Įmonės informacinės sistemos tyrimas. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Įmonėje saugomi dokumentai. Informacijos srautai įmonėje. Išvados. Priedas (1): UAB "Lankava" strateginiai tikslai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-06-07
Puslapyje rodyti po